conversion time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian chuyển đổi