conversion electrons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion electrons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion electrons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion electrons.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion electrons

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tần số hội thoại