black spruce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black spruce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black spruce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black spruce.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • black spruce

    small spruce of boggy areas of northeastern North America having spreading branches with dense foliage; inferior wood

    Synonyms: Picea mariana, spruce pine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).