basic wage rates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic wage rates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic wage rates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic wage rates.

Từ điển Anh Việt

  • Basic wage rates

    (Econ) Mức tiền công cơ bản; mức lương cơ bản.

    + Xem Wage Rate.