basic creep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic creep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic creep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic creep.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic creep

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    từ biến cơ bản