basic line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tuyến cơ sở