basic fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic fibre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic fibre

    * kỹ thuật

    sợi gốc

    sợi thô