basic salt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic salt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic salt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic salt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic salt

    * kỹ thuật

    muối bazơ