basic mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ cơ bản