basic unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic unit

    * kỹ thuật

    đơn vị cơ bản