basic batch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic batch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic batch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic batch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic batch

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bó cơ sở

    lô cơ sở