basic crops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic crops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic crops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic crops.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic crops

    * kinh tế

    các loại cây trồng cơ bản