basic fiber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic fiber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic fiber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic fiber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic fiber

    * kỹ thuật

    sợi gốc

    sợi thô