basicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basicity.

Từ điển Anh Việt

 • basicity

  /bei'sisiti/

  * danh từ

  (hoá học) tính bazơ; độ bazơ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basicity

  * kỹ thuật

  độ kiềm

  hóa học & vật liệu:

  độ bazơ