basic slat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic slat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic slat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic slat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic slat

    * kỹ thuật

    muối bazơ