basic map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic map

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    địa hình nền