basic link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic link

    * kỹ thuật

    liên kết cơ bản

    toán & tin:

    kết nối cơ bản