basic bash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic bash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic bash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic bash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic bash

    * kỹ thuật

    cơ bản

    cơ sở