basic logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic logic

    * kỹ thuật

    lôgic cơ sở