basic state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic state.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic state

    * kỹ thuật

    trạng thái cơ bản