basic camp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic camp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic camp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic camp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic camp

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trại cơ bản