basic rule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic rule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic rule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic rule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic rule

    * kỹ thuật

    nguyên tắc cơ bản