basic iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic iron.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • basic iron

    pig iron containing a high percentage of phosphorus; used in making steel by a process that removes the phosphorus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).