basic speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic speed

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    tốc độ cơ bản