basic rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic rock

    * kỹ thuật

    đá bazơ