basic size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic size

    * kỹ thuật

    kích thước cơ bản