basic q nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic q nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic q giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic q.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic q

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    Q cơ bản