basic sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic sheet

    * kỹ thuật

    bản vẽ chính

    bản vẽ gốc