basic cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic cycle

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chu kỳ cơ bản