basic plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic plane

    * kỹ thuật

    mặt phẳng cơ sở