basic cargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic cargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic cargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic cargo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic cargo

    * kinh tế

    hàng chở căn bản