basic variables nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic variables nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic variables giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic variables.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic variables

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các biến cơ bản

    các biến cơ sở