basic investment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic investment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic investment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic investment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic investment

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đầu tư cơ bản