basic insulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic insulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic insulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic insulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic insulation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cách điện cơ bản