basic (basic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic (basic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic (basic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic (basic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic (basic)

    * kỹ thuật

    ngôn ngữ Basic