au pair girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

au pair girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm au pair girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của au pair girl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • au pair girl

    a foreign girl serving as an au pair

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).