auspex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auspex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auspex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auspex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • auspex

    Similar:

    augur: (ancient Rome) a religious official who interpreted omens to guide public policy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).