aulic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aulic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aulic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aulic.

Từ điển Anh Việt

  • aulic

    /'ɔ:lik/

    * tính từ

    (thuộc) triều đình