auget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auget

    * kỹ thuật

    ống nhồi thuốc nổ auget