aumbry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aumbry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aumbry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aumbry.

Từ điển Anh Việt

  • aumbry

    * danh từ

    hốc tường trong nhà thờ để giữ cốc đĩa dùng vào lễ ban thanh thể