augury nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augury nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augury giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augury.

Từ điển Anh Việt

 • augury

  /'ɔ:gjuri/

  * danh từ

  thuật xem điềm mà bói

  điềm, triệu

  linh cảm

  lời đoán trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • augury

  an event that is experienced as indicating important things to come

  he hoped it was an augury

  it was a sign from God

  Synonyms: sign, foretoken, preindication