aurous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aurous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aurous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aurous.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aurous

    of or relating to or containing or derived from gold

    Synonyms: auric

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).