au fond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

au fond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm au fond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của au fond.

Từ điển Anh Việt

  • au fond

    * phó từ

    về cơ bản