area subcallosa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area subcallosa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area subcallosa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area subcallosa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area subcallosa

    * kỹ thuật

    y học:

    diện dưới thể trai