area of well infiltration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of well infiltration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of well infiltration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of well infiltration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of well infiltration

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    diện tích thấm lọc của giếng