area of stream evaporation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of stream evaporation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of stream evaporation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of stream evaporation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of stream evaporation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    diện tích bốc hơi của dòng chảy