area of reinforcing steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of reinforcing steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of reinforcing steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of reinforcing steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of reinforcing steel

    * kỹ thuật

    diện tích tiết diện cốt thép