area of illumination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area of illumination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area of illumination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area of illumination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area of illumination

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    diện tích chiếu sáng