air out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air out

  expose to fresh air

  aerate your old sneakers

  Synonyms: air, aerate

  Similar:

  vent: expose to cool or cold air so as to cool or freshen

  air the old winter clothes

  air out the smoke-filled rooms

  Synonyms: ventilate, air

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).