ventilate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ventilate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ventilate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ventilate.

Từ điển Anh Việt

 • ventilate

  /'ventileit/

  * ngoại động từ

  thông gió, thông hơi

  to ventilate a coal-mine: thông gió một mỏ than

  (y học) lọc (máu) bằng oxy

  công bố, đưa ra bàn luận rộng rãi

  to ventilate one's opinion: công bố ý kiến của mình

  the question must be ventilated: vấn đề phải được đưa ra bàn luận rộng rãi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ventilate

  * kỹ thuật

  làm cho thông hơi

  quạt gió

  thông khí

  xả khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ventilate

  expose to the circulation of fresh air so as to retard spoilage

  Wheat should be well ventilated

  circulate through and freshen

  The gust of air ventilated the room

  furnish with an opening to allow air to circulate or gas to escape

  The architect did not think about ventilating the storage space

  Similar:

  vent: expose to cool or cold air so as to cool or freshen

  air the old winter clothes

  air out the smoke-filled rooms

  Synonyms: air out, air

  vent: give expression or utterance to

  She vented her anger

  The graduates gave vent to cheers

  Synonyms: give vent